skip to main content
  • Home
  • MDIEU Toolkit sectoranalyse stap 3: zwaar werk en RVU

In de MDIEU is subsidie beschikbaar voor een regeling vervroegd uittreden (RVU). Als sector moet je daarvoor zelf tot een bruikbare definitie van zwaar werk komen. En bepalen of eerder uittreden bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid. Dit kan een lastige opgave zijn. De tools op deze pagina helpen je bij het verkennen van de mogelijkheden.

De definitie van zwaar werk

Mensen die zwaar werk doen, lopen op termijn een verhoogd risico op gezondheidsklachten en uitval. Het aanpakken van zwaar werk is een vereiste om in aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit de MDIEU. Daarvoor is een sectorbrede definitie van zwaar werk nodig. Gelukkig kun je in iedere sector een vruchtbaar gesprek voeren over wat je juist dáár onder ‘zwaar werk’ moet verstaan. En dus ook wat je eraan kunt doen. Onze tools helpen bij de afbakening van ‘zwaar werk’.

Tools voor de afbakening van zwaar werk: Presentatie ‘Afbakening zwaar werk’

Een eerste stap in het definiëren van zwaar werk is het organiseren van de co-creatiesessie ‘Afbakening zwaar werk’. Daarvoor stelt SPDI een standaardpresentatie beschikbaar. Als sector kun je deze zo nodig zelf aanvullen.

Wanneer gebruik je deze tool?

De standaardpresentatie is ontworpen voor de co-creatiesessie ‘Afbakening en zwaar werk’. Doel van deze sessie is met sociale partners te komen tot een gedeelde definitie van ‘zwaar werk’ voor de sector.

Wie gebruikt deze tool?

Deze sessie doorloop je met het ontwerpteam. De sessie ‘Afbakening zwaar werk’ duurt ongeveer 3 uur.

Instrumenten die hierbij ingezet worden:

MDIEU Toolkit sectoranalyse: Quickscan Beleving zwaar werk

Bij de definiëring van zwaar werk is feitelijke informatie niet altijd voldoende. Met de Quickscan krijg je inzicht in de beleving van zwaar werk. En kun je relatief snel bepalen welke functies of functiefamilies in de sector als zwaar worden ervaren.

Wanneer gebruik je deze tool?

De Quickscan is ontwikkeld voor gebruik in combinatie met de co-creatiesessie ‘Afbakening zwaar werk’. Je kunt de deelnemers vooraf vragen de online Quickscan in te vullen. Als in je sector al duidelijk is welke functie(familie)s bezwarende omstandigheden hebben, kun je de Quickscan achterwege laten.

Te gebruiken in combinatie met:

MDIEU Toolkit sectoranalyse: Richtinggevende vragen ORBA

ORBA is een van de meest toegepaste functiewaarderingssystemen in Nederland. ORBA bestaat uit vier hoofdkenmerken: verwachte bijdrage, functionele beslissingen, vereiste bekwaamheden en werkgerelateerde bezwaren. Deze laatste kunnen helpen bij het in kaart brengen van zwaar werk.

Wanneer gebruik je deze tool?

In de ORBA-methodiek zijn werkgerelateerde bezwaren omstandigheden die inherent verbonden zijn aan het werk of de functie. Hierin onderscheidt de methodiek vier gezichtspunten: zwaarte, houding en beweging, werkomstandigheden en persoonlijk risico. Om te bepalen of een functie ‘zwaar’ is, zijn richtinggevende vragen en voorbeelden uitgewerkt. Je kunt deze vragen gebruiken om te bepalen of en in welke mate werkgerelateerde bezwaren van toepassing zijn bij functies in de sector. Let wel: deze systematiek weegt werken op onregelmatige tijden niet mee.

Te gebruiken in combinatie met:

MDIEU Toolkit sectoranalyse: Heatmap Zwaar werk

Werk kan op bepaalde aspecten en voor bepaalde functies zwaar zijn. De belastende aspecten zijn onder te verdelen in: fysieke en fysische belasting, psychische belasting en mentale inspanning en onregelmatige werktijden. De Heatmap Zwaar werk geeft een overzicht van de onderdelen van functies die onder ‘zwaar werk’ vallen.

Wanneer gebruik je deze tool?

Je hebt met behulp van de informatie uit de Quickscan, Richtinggevende vragen ORBA en feitelijke informatie inzicht gekregen in de mate waarin zwaar werk voorkomt binnen je sector. Nu heb je overzicht nodig: welke aspecten zijn voor welke functiefamilies zwaar? Daarvoor kun je, met behulp van de achterhaalde kennis en informatie, de Heatmap Zwaar werk invullen. Hier vul je alle functiefamilies in die mogelijk als ‘zwaar werk’ worden gezien of die vroeger heel zwaar waren.

Te gebruiken in combinatie met:

MDIEU Toolkit sectoranalyse: Objectieve bronnen zwaar werk

Het kan lastig zijn om tot een definitie voor zwaar werk te komen. Je kunt hierbij verschillende objectieve bronnen gebruiken. Wij zetten ze overzichtelijk op een rij.

Wanneer gebruik je deze tool?

Je wil een definitie voor zwaar werk ontwikkelen, maar hebt nog wat feitelijke informatie nodig. Met de bronnen uit dit overzicht kun je alle benodigde informatie opzoeken.

Te gebruiken in combinatie met:

MDIEU Toolkit sectoranalyse: Presentatie ‘Verkennen RVU’

Op basis van de eerste definitie van ‘zwaar werk’ kun je als sector de contouren schetsen van een RVU-regeling. Daarvoor stelt SPDI een standaardpresentatie beschikbaar. Als sector kun je deze zo nodig zelf aanvullen.

Wanneer gebruik je deze tool?

De standaardpresentatie is ontworpen voor de co-creatiesessie ‘Verkennen RVU’. Het doel van deze sessie is met sociale partners te verkennen welke RVU-regeling mogelijk is op basis van de vastgestelde definitie van ‘zwaar werk’.

Wie gebruikt deze tool?

Deze sessie volgt op de sessie ‘Afbakening zwaar werk’ en doorloop je ook met het ontwerpteam. De sessie ‘Verkennen RVU’ duurt ongeveer 2,5 uur.

Instrumenten die hierbij worden ingezet:

MDIEU Toolkit sectoranalyse: SPDI RVU Rekenmodule

Om te bepalen welke RVU-mogelijkheden er zijn, moet je rekening houden met verschillende (financiële) aspecten. De SPDI RVU Rekenmodule geeft op hoofdlijnen een indicatie van de globale kosten en inverdieneffecten van een regeling. AWVN, CNV en FNV zijn het eens met de uitgangspunten van dit model. Daardoor ontstaat er geen discussie over de uitkomsten.

Wanneer gebruik je deze tool?

Als duidelijk is welke groep werknemers onder de definitie van zwaar werk valt, is het zaak de kosten en baten te berekenen. Met de SPDI RVU Rekenmodule krijg je een indicatie van de kosten van de RVU-regeling, de mogelijke inverdieneffecten, het aandeel duurzame inzetbaarheid en de subsidie. In de module zie je ook wat het effect is als je aan de verschillende knoppen draait.

De berekeningen zijn alleen bedoeld als indicatie en er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Te gebruiken in combinatie met:

MDIEU Toolkit sectoranalyse: Maatmanberekeningen

Met de RVU-regeling in de MDIEU kun je werknemers maximaal 36 maanden een periodieke uitkering verstrekken, met een maximum van € 1.847 per maand. Dit is over het algemeen lager dan het huidige inkomen. Werknemers kunnen de uitkering aanvullen door hun pensioenuitkeringen naar voren te halen. De Maatmanberekeningen geven een indicatie van de mogelijkheden.

Wanneer gebruik je deze tool?

De RVU-regeling staat in de steigers en het is duidelijk welke groep ervoor in aanmerking komt. Met de Maatmanberekeningen krijg je inzicht in de verschillen tussen het huidige inkomen, de RVU-uitkering en het pensioeninkomen. De berekeningen geven voorbeelden hoe een werknemer de uitkering kan aanvullen door pensioen naar voren te halen.

De berekeningen zijn alleen bedoeld als indicatie en er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Te gebruiken in combinatie met:

MDIEU Toolkit sectoranalyse: Checklist RVU

Ben je er als sector uit over de RVU-regeling? Loop dan alle afspraken nog eens rustig na. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet. De Checklist RVU kan hierbij helpen.

Wanneer gebruik je deze tool?

Je hebt als sector de RVU-mogelijkheden verkend en wil kijken naar de mogelijkheden voor duurzame inzetbaarheid. Voordat je verder gaat met de sectoranalyse, wil je zeker weten dat je niets gemist hebt. Aan de hand van de Checklist RVU loop je alle beslispunten nog eens langs. Zodat je met een compleet voorstel verder kunt.

Te gebruiken in combinatie met: