skip to main content
  • Home
  • MDIEU Toolkit sectoranalyse stap 4: bouwstenen DI

Deze fase ga je aan de slag met duurzame inzetbaarheid (DI). Je inventariseert welke activiteiten al in de sector worden ontplooid en wat aanvullende activiteiten kunnen zijn.

Duurzame inzetbaarheid

De eerste stap in deze fase is het onderzoeken van de hiaten tussen de gesignaleerde DI-knelpunten en de reeds aangeboden DI-activiteiten. Daarna verken je in een co-creatiesessie welke aanvullende activiteiten de sector zou moeten ontplooien. Het resultaat van deze fase vormt de basis voor mogelijke DI-activiteiten en te verdiepen DI-vraagstukken in het vervolgtraject.

Input werkgevers en werknemers

Het is belangrijk om werknemers en werkgevers uit de sector zelf te betrekken bij het onderzoek. Je kunt in deze fase in rondetafelgesprekken toetsen of de betrokkenen de resultaten herkennen.

MDIEU Toolkit sectoranalyse: Checklist GAP-analyse sectoraal
DI-aanbod

Een GAP-analyse laat het verschil zien tussen de huidige situatie en de gewenste situatie. Op basis van opgehaalde informatie ga je na welke knelpunten er zijn en welke DI-activiteiten de sector al ontplooit. Met sociale partners bekijk je welk aanvullend aanbod gewenst is.

Wanneer gebruik je deze tool?

Je vult deze checklist in voorafgaand aan de co-creatiesessie ‘Bouwstenen DI’. In de checklist is ruimte voor knelpunten, uitdagingen en het (gewenste) sectorale aanbod. Hierbij is de indeling van de Menukaart MDIEU van het ministerie van SZW aangehouden. In deze menukaart staan ook volop voorbeelden van activiteiten en interventies.

MDIEU Toolkit sectoranalyse: Presentatie ‘Bouwstenen DI’

Het is voor sociale partners belangrijk te weten welke DI-activiteiten de sector ontplooit. En samen te brainstormen over aanvullende initiatieven. Hiervoor stelt SPDI een standaardpresentatie beschikbaar. Als sector kun je deze zo nodig zelf aanvullen.

Wanneer gebruik je deze tool?

De standaardpresentatie is ontworpen voor de co-creatiesessie ‘Bouwstenen DI’. In de sessie is ruimte voor een korte terugblik op het proces. Daarna gaan de deelnemers met elkaar in gesprek. Doel van de sessie is om samen in kaart te brengen welke DI-maatregelen er nu zijn en welk knooppunt ze voor welke doelgroep oplossen. Daarnaast verzamel je ideeën over aanvullende initiatieven.

Wie gebruikt deze tool?

Deze sessie doorloop je met het ontwerpteam. De sessie ‘Bouwstenen DI’ duurt ongeveer 3 uur.

MDIEU Toolkit sectoranalyse: Instructie ‘Werken met persona’s’

Persona’s zijn fictieve personen die representatief zijn voor een doelgroep. Het uitwerken van een aantal persona’s kan helpen om meer inzicht te krijgen in situaties en scenario’s. Zowel bij het bepalen van de knelpunten als bij het bedenken van interventies. Het doel is expliciet niet om de doelgroep te veralgemeniseren of in hokjes te plaatsen.

Wanneer gebruik je deze tool?

Tijdens de sessie ‘Bouwstenen DI’ formuleer je de belangrijkste knelpunten en mogelijke maatregelen. De inzet van persona’s kan helpen om deze te concretiseren. De instructie ‘Werken met persona’s’ bevat een korte uitleg over het definiëren van doelgroepen en persona’s en het uitwerken hiervan.

MDIEU Toolkit sectoranalyse: Presentatie toetsingssessies

Het is belangrijk om werknemers en werkgevers uit de sector zelf te betrekken bij de sectoranalyse. In deze fase kun je rondetafelsessies met werkgevers en werknemers organiseren, waarin je het resultaat van voorgaande stappen toetst. SPDI stelt hiervoor een standaardpresentatie beschikbaar. Als sector kun je deze zo nodig zelf aanvullen.

Wanneer gebruik je deze tool?

Je hebt met het ontwerpteam een helder beeld van de huidige DI-activiteiten en de gewenste aanvullende initiatieven. Tijdens deze sessie toets je of werkgevers en werknemers de geschetste situatie herkennen. Ook is er ruimte voor het delen van ervaringen met DI-activiteiten en kunnen werknemers en werkgevers hun wensen en verwachtingen delen.

Meer weten?

Vragen over de bouwstenen voor duurzame inzetbaarheid? Die horen we graag! Vul onderstaande formulier in, dan neemt een van onze deskundigen contact met u op.