Over SPDI

Het samenwerkingsverband van AWVN, FNV en CNV Vakmensen in het project ‘Sociale Partners Samen voor Duurzame Inzetbaarheid’ (SPDI) brengt de aanpak van duurzame inzetbaarheid in organisaties in beweging.  Met onze unieke bundeling van paritaire kennis en expertise zetten we hierin uitdrukkelijk sámen met werkgever en werknemers stappen voorwaarts. Want juist door samenwerking realiseren we passend maatwerk, een breed draagvlak en duurzame vooruitgang.

Gedeelde uitdaging voor werkgever en werknemers

Veel bedrijven en instellingen zijn al aan de slag gegaan met de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Ook talloze cao’s bevatten afspraken over duurzame inzetbaarheid gemaakt, en leiden tot een gevarieerd aanbod in een sector. Toch leiden al die initiatieven nog onvoldoende tot verbetering. Opgestarte projecten lopen vast, ontwikkelde maatregelen missen het beoogde effect of worden niet of te weinig gebruikt. In 2017 hebben AWVN, FNV en CNV Vakmensen besloten de krachten te bundelen, met de ambitie duurzame inzetbaarheid daadwerkelijk in beweging te krijgen. Zij doen dit door in organisaties en sectoren werkgevers- en werknemersbelangen bij elkaar te brengen.

Vier vernieuwende aspecten

Kenmerkend voor de SPDI-aanpak zijn vier vernieuwende aspecten:

Zorgvuldige weging van belangen en ontwikkelingen

Onze visie en aanpak garandeert zorgvuldige weging van belangen van zowel werkgever als medewerkers, rekening houdend met de ontwikkelingen waar beide mee te maken hebben. Voor organisaties zijn dat bijvoorbeeld de ontwikkelingen in de markt, de situatie op de arbeidsmarkt en de wijze waarop de eigen bedrijfsstrategie hierop inspeelt. Voor medewerkers gaat het om de eigen arbeidsmarktpositie en de inkomens- en leefsituatie. 

SPDI-adviseurs vertalen belangen van beide kanten naar een gedragen visie en aanpak, met oog voor ontwikkelingen in het bedrijf of de sector. Onze ervaren adviseurs maken een analyse vanuit het perspectief van management én werknemers. Hier betrekken ze mensen zowel leiding als medewerkers breed bij: met vragenlijstonderzoek, focusgroepen en interviews. 

Op basis daarvan stellen ze samen met alle betrokkenen een toekomstgericht actieplan op. Zo komt er een werkprogramma met interventies tot stand dat aansluit bij de behoeften aan beide kanten, en ook door beide kanten wordt gedragen.

Duurzame inzetbaarheid: visie van SPDI

In de kern gaat duurzame inzetbaarheid van medewerkers over het behouden van hun motivatie, vaardigheden en gezondheid voor werk tot aan hun pensioen. Het begrip ‘duurzaam’ betekent het behouden van de inzetbaarheid gedurende de gehele loopbaan. Dus: plezier houden in je huidige en toekomstige werk, vaardig zijn en niet hoeven voldoen aan eisen die de gezondheid schaden omdat ze de fysieke en mentale mogelijkheden te boven gaan. Het gaat ook om bijblijven met nieuwe ontwikkelingen, persoonlijke ontwikkeling en aantrekkelijk blijven voor de arbeidsmarkt. 

Motivatie, bekwaamheid en gezondheid zijn voor ons de pijlers voor het behoud van duurzame inzetbaarheid. In deze pijlers ligt ook het gezamenlijke belang van werkgever en medewerkers voor het behouden en versterken van de inzetbaarheid. Voor werkgevers gaat het om het behouden of vergroten van een adequate bijdrage van hun medewerkers aan de organisatie. En voor medewerkers om het op een prettige en zinvolle manier werkend het pensioen bereiken.  

In onze visie zijn er zeven thema’s, die de pijlers motivatie, bekwaam en gezond op een positieve of juist negatieve wijze kunnen beïnvloeden: Arbeidsverhoudingen; Leren, opleiden & loopbaan; Zware omstandigheden; Vitaliteit en gezondheid; Arbeidstijden; Organisatie van de arbeid en het Duurzaam organiseren van de gewenste flexibiliteit. Dit zijn in onze aanpak de ‘knoppen’ in de organisatie waaraan je kunt draaien om duurzame inzetbaarheid te bevorderen: zij beïnvloeden de drie pijlers, maar zijn ook cruciaal voor de wendbaarheid, productiviteit en de juiste bemensing van organisaties.

Klik op de afbeelding voor een hogere resolutie.

Antwoord op de opgaven van deze tijd

Met deze aanpak biedt het SPDI-team een adequaat antwoord op uitdagingen die voortvloeien uit de veranderende economie en arbeidsmarkt. Snelle organisatieveranderingen, flexibilisering, digitalisering, langer doorwerken, de opkomst van de 24 uurseconomie: complexe opgaven, die vrijwel alle bedrijven en instellingen raken. Het stelt iedereen voor een enorme uitdaging om daarbij ook zorg te dragen voor de duurzame inzetbaarheid van het personeel. Onze adviseurs achterhalen samen met alle betrokkenen de structurele vraag achter het acute vraagstuk en gaan uit van een brede visie op duurzame inzetbaarheid. Die heeft oog voor zowel de ontwikkeling van de werknemers als de toekomstbestendigheid van de bedrijfsvoering. Zo vertalen we ruime praktijkervaring en wetenschappelijk onderbouwde kennis naar een werkende aanpak voor duurzame inzetbaarheid.

Flyer SPDI

Deel deze pagina via: