skip to main content
  • Home
  • Duurzame flexibiliteit

Veel organisaties vullen hun behoefte aan wendbaarheid vooral in via externe flexibiliteit. Deze aanpak gaat al snel ten koste van de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers in kwestie. Uiteindelijk vermindert hij echter ook de wendbaarheid die organisaties door het inschakelen van flexwerkers nou juist hopen te realiseren. Een houdbare strategie voor de toekomst vraagt om investeringen en een langetermijnvisie. Duurzame flexibiliteit is hierbij de sleutel. Deze realiseer je door de wendbaarheidsbehoefte van de organisatie in balans te brengen met de duurzame inzetbaarheid van álle medewerkers.

Een nieuwe balans is dringend noodzakelijk

De keuze voor externe flexibiliteit is vaak een automatisme, vanuit de gedachte dat mondialisering en toegenomen concurrentie geen ruimte laten voor andere keuzes. Hoewel deze ontwikkelingen zeker dwingen tot grote wendbaarheid, stellen ze geen eisen aan de wijze waarop die gestalte krijgt. Hierin bestaat wel degelijk een hoge mate van keuzevrijheid. Het is dringend noodzakelijk om die ook te benutten. Veel bedrijven steunen nu haast volledig op de innovatieve vermogens van een steeds kleinere groep vaste medewerkers en gespecialiseerde zzp’ers. De grote groep flexwerkers ervaart echter veel minder ruimte en uitnodiging om zich te ontwikkelen en uit te spreken. Zo gaat het streven naar wendbaarheid niet alleen ten koste van de duurzame inzetbaarheid van flexwerkers, maar ook van de innovativiteit van organisaties.

Van ad hoc flexibiliteit naar duurzame flexibiliteit

Door een nieuwe balans te realiseren tussen interne en externe flexibiliteit, voorkom je dat de belangen van organisaties en flexwerkers steeds ten koste gaan van elkaar: ze gaan elkaar juist versterken. Deze balans vinden is mogelijk door bij het maken van flexkeuzes duurzame inzetbaarheid van medewerkers als criterium toe te voegen. De focus ligt hierbij op de langere termijn en op de totale arbeidsorganisatie. Zo kom je tot een integrale afweging van enerzijds het belang van de realisatie van organisatiedoelen en anderzijds de belangen van de medewerkers. Hierdoor schep je duurzame flexibiliteit die de risico’s van ad hoc oplossingen indamt. Dat is goed voor de wendbaarheid van je organisatie én goed voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Onze visie: het is tijd voor een cultuuromslag

De sterke toename van flexwerk is een van meest ingrijpende veranderingen van de arbeidsmarkt in de voorbije decennia. Inmiddels is echter duidelijk dat deze vorm van externe flexibilisering ten koste gaat van de kwaliteit van arbeid. Voor een groeiende groep werkenden zijn de werk- en inkomensonzekerheid te groot geworden. Ook staan mogelijkheden voor scholing en ontwikkeling en de balans tussen werk en privé onder druk.

Werkgevers en werknemers zijn het erover eens dat het anders moet en de overheid neemt maatregelen om dit voor elkaar te krijgen. Dat is waardevol, maar maatregelen van bovenaf zijn niet voldoende. Bedrijven en instellingen kunnen en moeten nu al zelf aan de slag met het realiseren van duurzame flexibiliteit. Dit vraagt om een andere manier van kijken, denken en handelen op de werkvloer. Aan deze cultuuromslag willen wij bijdragen.

Ook op zoek naar een nieuwe balans?

SPDI ontwikkelde een praktische aanpak met een beslismodel en vijf draaiknoppen. Hiermee maak je van duurzame inzetbaarheid een apart criterium bij flexibiliteitskeuzes. Vervolgens bepaal je hoe je organisatie omgaat met vijf factoren voor interne mobiliteit. Zo zet je de stap van ad hoc naar duurzame flexibiliteit: duurzame inzetbaarheid wordt integraal onderdeel van de organisatiedoelen. Wij bieden deskundige begeleiding die garandeert dat alle stakeholders inspraak krijgen.