skip to main content
 • Home
 • Privacy Statement Stichting SPDI

We hechten veel waarde aan dat onze diensten transparant, persoonlijk en betrouwbaar zijn. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe deze worden gebruikt en gedeeld.

In dit privacy statement beschrijven we hoe we uw persoonsgegevens verwerken. Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Op onze website kunt u altijd de meest actuele privacy statement vinden.

Wat zijn persoonsgegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bepaalt dat een persoonsgegeven elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon herleidbaar is.

Over ons

Stichting Sociale Partners samen vóór duurzame inzetbaarheid, (hierna: “SPDI”) statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3543 AS) Utrecht aan de Hertogswetering 159, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80975771, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in dit privacy statement.

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor zorgvuldig vastgestelde doeleinden. Wij ontvangen bijvoorbeeld persoonsgegevens van u, omdat u of uw organisatie gebruik wilt maken van onze diensten. De wet spreekt dan van gegevensverwerking die noodzakelijk is voor de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst. Het komt erop neer dat we u als klant niet kunnen helpen als we deze gegevens niet van u verwerken. Uw persoonsgegevens worden ook gebruikt, omdat wij marketingactiviteiten uitvoeren. Deze verwerking doen we bijvoorbeeld vanwege ons gerechtvaardigde belang om marketingactiviteiten uit te voeren. Hieronder vind je meer informatie over de verschillende doelen.

 • Voor het uitvoeren van opdrachten en aanvragen (dagelijkse bedrijfsvoering)

Zodra u een opdracht of aanvraag heeft geplaatst, verwerken wij gegevens zoals: voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres. Dit doel is nodig voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG).

 • Voor afhandeling van vragen / opmerkingen / klachten

U kunt met ons bellen en e-mailen. Ook is het mogelijk om via het contactformulier op onze website contact met ons op te nemen. Om ervoor te zorgen dat we u direct kunnen helpen, kunnen we gebruik maken van de gegevens die eventueel beschikbaar zijn in ons klantrelatiesysteem, zoals uw contactgegevens. Dit is nodig voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst (artikel 6, lid 1, onder b) AVG) en / of ons gerechtvaardigd belang (artikel 6, lid 1, onder f) AVG).

 • Voor analyses en ter ontwikkeling van onze website, producten en diensten

We verwerken ook gegevens van u die u indirect aan ons verstrekt. Onze website gebruikt cookies voor functionele en analytische doeleinden. De functionele cookies zijn nodig voor het gebruik van de website. De analytische cookies zijn anoniem en dus niet op individuele gebruikers terug te herleiden. Het betreft de volgende gegevens:

 • Locatie gegevens
 • Bezochte pagina’s
 • IP-adres of app-ID’s
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Website of browsertaal.

De gegevens uit de cookies worden niet gekoppeld aan de overige gegevens.

 • Verzenden van aanbiedingen, nieuws en acties per e-mail

U kunt zich via onze site aanmelden voor de nieuwsbrief. U ontvangt alleen berichten van ons als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, of als u bij ons heeft afgenomen en niet heeft aangegeven de marketingberichten niet te willen ontvangen.

Ontvangt u liever geen nieuwsbrief meer? Uitschrijven doet u als volgt: via de e-mail zelf door op “uitschrijven” te klikken of door een e-mail te sturen naar info@spdi-duurzaamaanhetwerk.nl met dit verzoek. De rechtsgrondslag is ons gerechtvaardigd belang (artikel 6 (1) f AVG).

Met wie delen we uw gegevens?

In een aantal gevallen verstrekken wij uw gegevens aan derden partijen. Bijvoorbeeld verwerkers die ons helpen uw persoonsgegevens te verwerken (bijv. t.b.v. facturatie) of de partners met wie wij samenwerken aan opdrachten. We zullen uw gegevens echter nooit aan andere partijen verkopen.

Verwerkers die ons helpen bij het verwerken van uw persoonsgegevens, mogen uw gegevens alleen gebruiken in opdracht van ons en voor het uitvoeren van de met hen overeengekomen, relevante diensten die zij ons verlenen. Ze mogen uw gegevens niet zelfstandig gebruiken of doorgeven.

In sommige gevallen zijn wij mogelijk wettelijk verplicht om uw gegevens te verstrekken. Bijvoorbeeld aan overheidsinstanties. In alle gevallen delen we alleen strikt noodzakelijke gegevens.

Derden die voor ons als verwerker optreden, hebben met ons een verwerkersovereenkomst gesloten waarin onder meer staat dat zij uw gegevens alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies en de gegevens passend beveiligen en vertrouwelijk behandelen. In specifieke gevallen kunnen we ook informatie (die persoonsgegevens zouden kunnen bevatten) delen binnen onze groep met samenwerkende partners, zoals AWVN, CNV en FNV.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken en/of zo lang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt. Van enkele maanden tot vele jaren, bijvoorbeeld omdat dat nodig is voor onze boekhouding.

Hoe we uw gegevens beschermen

Op grond van artikel 32 van de AVG zijn wij verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies en/of de onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Veiligheid

Wij besteden veel aandacht aan het goed beveiligen van persoonsgegevens. Zo worden de (persoons)gegevens die u bij het verzenden van een contactformulier op de website invoert versleuteld opgeslagen en worden de (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding verzonden.

Vertrouwelijkheid

Al onze medewerkers en externe dienstverleners hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Wij gaan zorgvuldig om met informatie die u ons toevertrouwt. Daarom krijgen alleen bepaalde medewerkers toegang tot uw gegevens.

Wij hanteren een hoog beveiligingsniveau voor uw gegevens. De gegevens worden onder meer opgeslagen op een beveiligde server. Deze server is alleen toegankelijk voor personen die hier uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven. Ook het gebouw waar de server staat is goed beveiligd.

Waar slaan we uw gegevens op?

We werken met verschillende applicaties om bepaalde gegevens te verkrijgen en op te slaan. Om uw privacy te waarborgen, kiezen wij onze leveranciers zorgvuldig en zijn deze toepassingen gebonden aan strikte regels. De meeste gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie.

Voor de data die buiten de EU verwerkt wordt werken wij alleen samen met partijen die volgens Europese regels voldoende bescherming bieden. Indien wij (eventueel via onze externe dienstverleners) uw gegevens buiten de EU verwerken, zorgen wij voor een adequate bescherming van uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van speciale contracten om dit te waarborgen (bijvoorbeeld EU-modelcontractbepalingen).

Uw rechten

U heeft het recht om goed geïnformeerd te worden over wat we met uw gegevens doen en waarom we uw gegevens nodig hebben. Dit doen wij door middel van deze privacyverklaring. Naast het recht om transparant te worden geïnformeerd, heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage (als u wilt weten welke gegevens wij van u verzamelen);
 • Recht op rectificatie (alle gegevens die niet meer kloppen passen we graag aan);
 • Recht om te worden vergeten (in sommige gevallen kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen);
 • Recht op beperking van de verwerking (in sommige gevallen kunt u ons vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken);
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid (indien u dat wenst, kunnen wij uw gegevens doorgeven aan een andere partij of u een kopie van uw gegevens geven);
 • Recht van bezwaar (in sommige gevallen kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens).

Als u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen (zie contact). We reageren binnen een maand op uw verzoek.

Als we uw toestemming nodig hebben

Als wij uw gegevens verwerken op basis van toestemming, heeft u altijd het recht om uw toestemming in te trekken. Dit kunt u eenvoudig doen door een e-mail te sturen naar info@spdi-duurzaamaanhetwerk.nl. Als we geen andere grondslag hebben voor de gegevens die we op basis van toestemming verwerken, zullen we deze gegevens niet meer gebruiken en verwijderen.

Klachten

Bij klachten over bijvoorbeeld de manier waarop wij uw gegevens gebruiken of hoe wij reageren op uw privacy gerelateerde vragen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Als u vragen heeft over dit privacy statement of uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via info@spdi-duurzaamaanhetwerk.nl.