skip to main content
  • Home
  • Over SPDI & MDIEU voor sectoren

Sociale Partners Samen voor Duurzame Inzetbaarheid (SPDI) brengt bedrijven en instellingen in beweging. Ons samenwerkingsverband biedt een unieke bundeling van paritaire kennis en expertise op het terrein van duurzame inzetbaarheid. Maar ook een bewezen effectieve aanpak, waarbij werkgever en werknemers nadrukkelijk sámen stappen voorwaarts zetten. Want alleen door samenwerking realiseren we passend maatwerk, een breed draagvlak en duurzame vooruitgang.

Gedeelde uitdaging voor werkgever en werknemers in sectoren

Veel bedrijven en instellingen willen aan de slag om duurzame inzetbaarheid te realiseren, maar weten niet goed hoe. In talloze sectoren worden deze inspanningen ondersteund met een divers aanbod, waardoor ontwikkelde maatregelen uiteindelijk het beoogde doel missen. Het samenwerkingsverband SPDI ondersteunt sectoren bij het uitwerken van een werkende aanpak, die met gebruikmaking van de subsidie uit de MDIEU-regeling kan worden gerealiseerd. Aandacht voor de mogelijkheden van de Regeling voor Vervroegd Uittreden (RVU) hoort hier natuurlijk bij.

Advisering bij elke stap in de subsidieaanvraag

Het SPDI-team beschikt over een helpdesk die inzicht geeft in de subsidieregeling en de kosten die hiermee voor de sector gemoeid zijn. Hierbij nemen we nadrukkelijk ook het gebruik van de RVU-regeling mee. Dankzij SZW-subsidie kunnen we veel vragen kosteloos beantwoorden. Ook een kosteloze ontwerpsessie behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast helpen we je graag aan een offerte voor advies bij uiteenlopende vragen, bijvoorbeeld over de mogelijkheden om met het oog op subsidieaanvraag een nieuw samenwerkingsverband te vormen. Of het opstellen van een sectoranalyse die bouwstenen oplevert voor een toekomstgericht actieplan, een waardevolle basis voor het latere activiteitenplan. Onze ervaren adviseurs kunnen, eventueel aangevuld met experts uit ons netwerk, ook onafhankelijke begeleiding bieden bij uitvoering van het actieplan. Onze methode garandeert zorgvuldige weging van belangen en ontwikkelingen, met oog voor ontwikkelingen in de sector. Zo kunnen interventies daadwerkelijk aansluiten bij de daar aanwezige behoeften.

Antwoord op de opgaven van deze tijd

De SPDI-aanpak is hét antwoord op uitdagingen die voortvloeien uit de veranderende economie en arbeidsmarkt. Snelle organisatieveranderingen, flexibilisering, digitalisering, langer doorwerken, de opkomst van de 24 uurseconomie: complexe opgaven, die vrijwel alle bedrijven en instellingen raken. Onze adviseurs achterhalen de structurele vraag achter het acute vraagstuk in de sector en gaan uit van een brede visie op duurzame inzetbaarheid. Die heeft oog voor zowel de ontwikkeling van de werknemers als de toekomstbestendigheid van de bedrijfsvoering. Zo vertalen we ruime praktijkervaring en wetenschappelijk onderbouwde kennis naar een werkende aanpak voor duurzame inzetbaarheid.

Oog voor álle uitdagingen in jouw organisatie

De ervaring leert dat uitdagingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid zich op diverse terreinen kunnen voordoen. En vaak ook nog eens op meerdere tegelijk. De SPDI-methode onderscheidt 7 duurzame inzetbaarheidsthema’s, maar heeft ook nadrukkelijk oog voor hun onderlinge samenhang en raakvlakken. Zo kan de sector verzekerd zijn van een werkende aanpak die rekening houdt met de uitdagingen die zich in de sector aandienen.