skip to main content
 • Home
 • Kosteloze ontwerpsessie MDIEU: van sectoranalyse naar activiteitenplan

Om in aanmerking te komen voor MDIEU-subsidie moeten sectoren een activiteitenplan opstellen. Welke doelen streven de sociale partners na op het gebied van duurzame inzetbaarheid? Hoe willen ze die bereiken? SPDI kan ondersteunen bij deze noodzakelijke processtap. In een ontwerpsessie vertalen we samen de grootste knelpunten uit de sectoranalyse naar concrete activiteiten. Ook verkennen we hoe we optimaal kunnen aansluiten bij wat werkgevers en werknemers in de sector nodig hebben. Dankzij SZW-subsidie zijn aan deze ondersteuning geen kosten verbonden.

Een ontwerpsessie met een samenwerkingsverband van de sociale partners in een sector duurt circa 3 uur. Samen onderzoeken we hoe de belangrijkste knelpunten uit de sectoranalyse zijn te vertalen naar een activiteitenplan duurzame inzetbaarheid. Hiervoor staan we stil bij de volgende vragen:

 • Met welke knelpunten op het gebied van duurzame inzetbaarheid wil de sector aan de slag?
 • Spelen deze bij veel/alle bedrijven of loopt een specifieke groep een verhoogd risico?
 • Beschouwen werkgevers en werknemers deze knelpunten ook als het meest urgent?
 • Hoe ontwikkelen de knelpunten zich de komende jaren als er niets aan wordt gedaan?
 • Welke bestaande en nieuwe oplossingsmogelijkheden zien we?
 • Wat is de reden dat deze oplossingen er nog niet zijn of nog niet (voldoende) werken?
 • Is het mogelijk eventuele belemmeringen weg te nemen?
 • Wat is de samenhang tussen de diverse knelpunten en oplossingen?

Verkenning van routes en hun uitdagingen

Op basis van de uitkomsten bekijken we samen met de sociale partners hoe de sector de knelpunten het beste kan aanpakken. Hiervoor verkennen we verschillende routes én de uitdagingen die ermee samenhangen:

 • Onderzoeken van aard en omvang van risico’s
 • Nader in kaart brengen werkende oplossingen
 • Verbeteren gebruik en effectiviteit bestaande oplossingen
 • Ontwikkelen nieuwe oplossingen en wegnemen van belemmeringen

Dit kan leiden tot verschillende uitdagingen, namelijk:

Uitdaging 1: onderbenutting sectorale aanbod

Soms weten sectoren al precies wat er nodig is om een knelpunt op te lossen. Vaak hebben ze dan ook al een aanbod ontwikkeld of ingekocht. Maar wat als vervolgens te weinig werkgevers en werknemers dit sectorale aanbod benutten? Dan is het de vraag welke belemmeringen er zijn en hoe je die als sector het meest effectief kunt wegnemen.

Uitdaging 2: behoeftes onvoldoende duidelijk

Het is ook heel goed mogelijk dat een sector nog niet precies weet waar behoefte aan is en wat zal werken. Of dat er al veel is geprobeerd, maar dat het niet lukt om daar voldoende succes mee te boeken. Dan is het de vraag hoe je erachter kunt komen waar precies behoefte aan is, wat werkende oplossingen zijn en hoe je eventuele belemmeringen kunt wegnemen.

Verkenning toegevoegde waarde proeftuinen

Bij beide uitdagingen kan het helpen om in proeftuinen met verschillende oplossingen te gaan experimenteren. Zo ontdek je in de praktijk waar de behoeften van werkgevers en werknemers liggen, wat wel en niet werkt en welke randvoorwaarden en belemmeringen hierbij een rol spelen. In onze ontwerpsessies onderzoeken we of zo’n aanpak meerwaarde kan hebben en in welke vorm we deze het beste kunnen opnemen in het activiteitenplan.

Kosteloze ondersteuning dankzij SZW-subsidie

De kosteloze ontwerpsessies van SPDI zijn bedoeld om de sociale partners in sectoren op weg te helpen. Deze ondersteuning bij de eerste stap richting een activiteitenplan dat werkt wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het schrijven van het definitieve activiteitenplan en het aanvragen van MDIEU-subsidie vallen buiten deze afspraak met SZW. Deze activiteiten moet een samenwerkingsverband zelf uitvoeren of beleggen bij een externe adviseur. SPDI kan hiervoor desgewenst een offerte uitbrengen. Lees voor een uitgebreide toelichting onze informatie over SPDI en subsidies.