skip to main content
 • Home
 • Werkmodel en visie

SPDI zoekt altijd naar de balans tussen de belangen van werknemers en werkgevers. Om de uitdagingen van organisaties nu en in de toekomst aan te kunnen, is het belangrijk om te zorgen dat medewerkers gezond, bekwaam en gemotiveerd blijven. Met ons werkmodel kun je thema’s als bijvoorbeeld gezondheid, opleiding en zwaar werk in samenhang aanpakken.

Motivatie, bekwaamheid en gezondheid zijn voor ons de pijlers voor het behoud van duurzame inzetbaarheid. In deze pijlers ligt ook het gezamenlijke belang van werkgever en medewerkers voor het behouden en versterken van de inzetbaarheid. Voor werkgevers gaat het om het behouden of vergroten van een adequate bijdrage van hun medewerkers aan de organisatie. En voor medewerkers om het op een prettige en zinvolle manier werkend het pensioen bereiken.  

Een succesvolle aanpak voor duurzame inzetbaarheid vraagt om een brede visie. Dat gaat verder dan scholingsbeleid, loopbaanadvies en vitaliteitsbeleid. Ons werkmodel met de zeven thema’s, helpt je hierbij. Het geeft richting en toont de onderlinge samenhang. Door al deze thema’s in een analyse en aanpak mee te nemen ontstaat zicht op de juiste oplossingen. De thema’s zijn in onze aanpak de ‘knoppen’ in de organisatie waaraan je kunt draaien om duurzame inzetbaarheid te bevorderen: zij beïnvloeden de drie pijlers, maar zijn ook cruciaal voor de wendbaarheid, productiviteit en de juiste bemensing van organisaties. 

We sluiten bovendien aan op de bedrijfsstrategie van de organisatie, en wat er nodig is om een gezonde toekomst te borgen. Zo komen we tot oplossingen die passen bij de uitdagingen in je organisatie én bij de wensen van werknemers. Met als doel: gezonde, gemotiveerde en bekwame werknemers die met plezier kunnen doorwerken tot hun AOW-leeftijd.

Praktijkverhaal ‘Persona’s brengen duurzame inzetbaarheid tot leven’

Werken in de visdetailhandel betekent lange werkdagen en fysiek zwaar werk. Maar bovenal kenmerkt de sector zich door gepassioneerde vakmensen die helemaal op hun plek zitten in de vis.

Thema's

 • Arbeidstijden

  Het goed regelen van werktijden is voor werknemers en organisaties belangrijk. Het houdt een organisatie draaiende en werknemers blijven duurzaam inzetbaar. Een goede balans tussen de wensen van werknemers en werkgevers is een voorwaarde. Dat lukt alleen door samen in gesprek te gaan en afspraken te maken.

 • Arbeidsverhoudingen

  Goede, op samenwerking gerichte, arbeidsverhoudingen tussen leidinggevenden en medewerkers zijn essentieel voor een succesvolle aanpak op duurzame inzetbaarheid. Dit kan het best met een dialoog waarin de belangen van de organisatie én werknemers aan bod komen, heeft de grootste kans van slagen.

 • Duurzame flexibiliteit

  Organisaties streven naar wendbaarheid en maken daarom vaak gebruik van flexwerkers. Als er bij de flexwerkers geen aandacht is voor duurzame inzetbaarheid, dan komt dat ook de organisatie niet ten goede. Met de aanpak duurzame flex bieden we een lange termijnvisie: de behoefte aan wendbaarheid wordt in balans gebracht met de duurzame inzetbaarheid van álle medewerkers.

 • Gezondheid

  Gezond blijven is cruciaal om te kunnen blijven werken. Voldoende aandacht voor werkomstandigheden, zoals een fijne en veilige werkplek en een goed ingericht werkproces helpen hierbij. Ook is het belangrijk dat er aandacht is voor preventie voor ziekte en ongevallen.

 • Leren, ontwikkelen en loopbaan

  Duurzaam inzetbaar blijven, betekent ook: blijven leren en blijven ontwikkelen. Maar dat is lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Hoe kun je als werkgever je werknemers stimuleren om gebruik te maken van het scholings- en loopbaanaanbod in je organisatie?

 • Organisatie van werk

  Op het gebied van duurzame inzetbaarheid is de organisatie van het werk een ‘vergeten groente’. Terwijl dit een kansrijke invalshoek is voor het structureel oplossen van knelpunten op het gebied van bijvoorbeeld arbeidstijden of gezondheid. Denk aan een nieuwe taakverdeling of de herinrichting van werkprocessen.

 • Zwaar werk

  Werknemers die zwaar werk doen, hebben een verhoogd risico op gezondheidsklachten, slijtage en uitval. Niet iedereen verstaat hetzelfde onder zwaar werk. Het helpt als werkgevers en werknemers in hun organisatie praten over wat zij als zwaar werk zien en manieren bedenken om knelpunten aan te pakken.